Aviation Photos > Trike > 2011-09-13_10-00-51_882.jpg